Skip to content

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN KOULUTETUT EKOKAMPAAJAT RY
Yhdistyksen nimi on Suomen Koulutetut Ekokampaajat josta näissä säännöissä käytetään nimitystä SuKE ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia koulutettuja ekokampaajia yhdistävänä toimintaympäristönä. Yhdistyksen tarkoitus on ajaa ja valvoa koulutettujen ekokampaajien, ekokampaamoyritysten sekä ekokampaajien koulutuksen yksilöllisiä, yleisiä ja yhteisiä etuja.

”Koulutetut” sanalla tarkoitetaan ekokampaajia, jotka ovat suorittaneet kulloinkin voimassa olevan täydennyskoulutuksen/ tutkinnon kriteerien mukaisesti tai ovat toimineet ekokampaaja-alalla vähintään kymmenen (10) vuotta ja osoittaneet omaavansa vastaavat tiedot ja taidot. Koulutettu ekokampaaja voi myös olla henkilö tai yhteisö, joka on mukana opetushallituksen suunnitteilla olevan ammattitutkinnon kehittämisessä ja toteuttamisessa.

”Ekokampaajat” sanalla viitataan ammattinimikkeeseen, joka kuvaa ekologisia eli kestävän kehityksen periaatteen mukaisia hiusalan tutkinnon suorittaneita, hiusalan töitä tekeviä henkilöitä.
Yhdistys seuraa ekologisen kauneudenhoitoalan yritysten ja luonnonmukaisen kosmetiikka-alan kehittymistä ja lainsäädäntöä, verkostoituu sekä toimii aktiivisesti tarkoitustaan tukevissa muissa yhteisöissä. Yhdistys tekee aloitteita, antaa lausuntoja, järjestää neuvonta- ja koulutustilaisuuksia sekä ylläpitää jäseniä hyödyttävää verkkoympäristöä ja toimii alan edustajana kuluttajille ja medialle. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistys voi kannustaa jäseniään täysin ekologisiin palvelumuotoihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentti- sekä muita lahjoituksia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys on voittoa tavoittelematon.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä koulutuksen saanut ekokampaaja sekä oikeuskelpoinen yhteisö kuten koulutusta antava taho tai henkilö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja täyttää jäsenyyden kriteerit.

Kannattusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset ja kannatusjäsenet. Hallitus voi valita myös kunniajäsenen, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa ja sen periaatteita.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Kirjallisella ilmoituksella eroaminen astuu voimaan ilmoituksen saapumispäivästä seuraavana hallituksen kokouspäivänä, jolloin eroaminen kirjataan pöytäkirjaan. Kokouksessa eroaminen astuu voimaan kokouspäivänä. Eroamispäivään mennessä maksettuja jäsenmaksuja ja muita lahjoituksia ei palauteta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta vähintään vuoden ajan tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä ja /tai sen hallitusta, mainetta tai periaatteita. Hallitus voi erottaa jäsenen joka ei täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi kokouksissaan katsoa jäsenen erotetuksi yhdistyksen jäsenyydestä ilman eri ilmoitusta, jollei hän ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää sääntömääräinen syyskokous.
Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua, jolloin hän ei ole äänestyskelpoinen. Maksamalla jäsenmaksun kunniajäsen saa äänivallan.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja tai hallituksen erikseen määräämä henkilö kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen kertomus toiminnasta on annettava toiminnantarkastajalle/varatoiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen sääntömääräistä kevätkokousta. Toiminnantarkastajan/varatoiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen sääntömääräistä kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja sääntömääräinen syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet (1/2) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Osallistuminen tapahtuu henkilökohtaisesti läsnäololla tai valtakirjalla.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen yleiskokoukset koolle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen internetsivuilla ja/tai muussa yhdistyksen virallisessa mediassa olevalla ilmoituksella.

Jos kunniajäsen haluaa äänestää, häneltä peritään varsinainen jäsenmaksu.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, kertomus toiminnasta ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.